Toespraak op de openingsavond

Toespraak door Bob Michiels, schepen van cultuur van Begijnendijk
Dames, juffrouwen, mijne heren,
Vooreerst wens ik u van harte te bedanken om mij te vragen deze Kunstlocomotief te laten vertrekken en mij tevens de kans te geven om hier een kort woordje te zeggen.
De bedoeling van dit project Kunstlocomotief is om het grote publiek op een aangename en recreatieve manier kennis te laten maken met kunst in het bijzonder maar ook met cultuur in het algemeen. Als beleidsvoerders kunnen we dergelijke initiatieven alleen maar toejuichen. Qua originaliteit vind ik het opzet alvast zeer geslaagd. Kunstwerken hoeven inderdaad niet altijd tentoongesteld te worden in een museum.
U weet allicht dat aan dit project maar liefst 18 kunstenaars uit Betekom en Begijnendijk meewerken. In Begijnendijk en Betekom zijn nl. heel wat kunstenaars actief, gaande van beeldhouwwerken, schilderijen, aquarel, het kunstig verwerken van wol enz.
Ik vermeldde het daarnet al : qua originaliteit is dit initiatief alvast geslaagd. Het behelst kunst, een locatie en een motief. De werken van de deelnemende kunstenaars zijn - zoals u weet - te bewonderen op 14 verschillende locaties. De tentoonstellingsplekken worden met elkaar verbonden via een prachtige landschappelijke route in het hart van ons Hageland. Deze ongeveer 20 km lange route kan te voet, per fiets of per auto gevolgd worden. En biedt aldus ook de kans aan gezinnen om van deze tentoonstelling te genieten.
Beste aanwezigen, dergelijke initiatieven verheugen mij altijd ten zeerste. Persoonlijk ben ik er dan ook van overtuigd dat een sterk lokaal cultuurbeleid valt of staat met de medewerking van de verschillende actoren uit het veld, maar ook met de inwoners van onze gemeente.
Elke persoon is uiteraard vrij om al dan niet aan cultuur te doen, hetzij op individuele basis, hetzij in groepsverband. Maar het is de taak van de overheid, dus ook de lokale - en ik zou zelfs durven zeggen in de eerste plaats - om de mogelijkheden om aan cultuur deel te nemen, te bieden en te waarborgen. De overheid heeft dus de taak om drempelverlagend te werken. Iedereen moet kunnen deelnemen aan één of andere vorm van cultuurbeleving. Maar het bestuur heeft die taak niet alleen, en dit wordt bewezen door dit prachtig initiatief, dat mijns inziens zeer laagdrempelig is.
Cultuur wordt niet alleen gelinkt aan het creatieve, het draagt ook in niet onbelangrijke mate bij tot gemeenschapsvorming. Het vormende aspect van cultuur is zeker niet te verwaarlozen! Cultuur zorgt tevens voor een dynamiek die afstraalt op de hele samenleving. Vandaar dat cultuur ook belangrijk is voor andere sectoren, ik denk hierbij in de eerste plaats aan toerisme, maar ook aan de horeca en aan de werkgelegenheid.
Daarnaast moeten we ook aandacht besteden aan diegene die cultuur biedt of maakt. Ook hier dient te overheid de creativiteit te stimuleren en te ondersteunen. Het cultuurbeleid dient voorwaarden te scheppen opdat creatie in een gunstig klimaat kan gedijen. Uiteraard zonder zich bezig te houden met de inhoud, dat spreekt voor zich! Zoals iedereen vrij is cultuur op zijn/haar manier te beleven, zo is ook de kunstenaar vrij om kunst te creëren.
Daarom wens ik namens ons gemeentebestuur maar ook namens al onze inwoners de kunstenaars en initiatiefnemers van harte te feliciteren met deze trein die ze op de juiste cultuursporen wisten te zetten en aldus hun artistiek spoor trekken door onze gemeente.
Dames en heren, ik denk dat ik reeds lang genoeg het woord gevoerd heb. Ik zou dan nu ook graag overgaan tot het officieel openen van deze tentoonstelling.

Bob Michiels, Schepen van Cultuur